Regulamin 

Regulamin sklepu internetowego cortonero.pl

 • 1. Postanowienia wstępne.
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.cortonero.pl prowadzony jest przez firmę CONSITE Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, ul. Plantowa 5, 05-830 Nadarzyn (który stanowi jednocześnie adres doręczeń), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000427389, NIP: 123-127-13-72 oraz REGON: 145843074, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@cortonero.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 22 230 21 40.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • 2. Definicje
 1. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek VAT) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej.
 2. Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane dostawcy w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres. Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.
 3. Dzień Roboczy – jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 4. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
 5. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 6. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość zmiany Hasła.
 7. Klient – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na warunkach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, której świadczone są usługi drogą elektroniczną.
 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 9 lutego 2017 r. z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
 9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień.
 11. Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, umożliwiająca mu określenie i zatwierdzenie przedmiotu i warunków zamówienia.
 12. Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego podczas tworzenia Konta.
 13. Produkt/Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą za zapłatą Ceny.
 14. Promocje – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki.
 15. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.
 16. Sklep internetowy – platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.cortonero.pl.
 17. Sprzedawca – CONSITE Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, ul. Plantowa 5, 05-830 Nadarzyn (który stanowi jednocześnie adres doręczeń), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000427389, NIP: 123-127-13-72 oraz REGON: 145843074, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@cortonero.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 22 230 21 40.
 18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa sprzedaży jest Umową zawartą na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności: Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.
 19. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 20. Usługa elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego,. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
 21. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 22. Ustawa o świadczenie usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 23. Wymagania techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia umowy o świadczenie usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży.
 24. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem funkcji koszyka, określające istotne warunki, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży (patrz lit. o powyżej).
 • 3. Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: CONSITE Sp. z o.o.,05-830 Nadarzyn, ul. Plantowa 5
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@cortonero.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 22 230 21 40
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 41 2490 0005 0000 4530 8421 5520
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 9:00 – 17:00.
 • 4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. włączona obsługa Javascript
 • 5. Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. Przez siłę wyższą w rozumieniu niniejszego ustępu rozumie się zdarzenie zewnętrzne nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Sprzedawcy i Klienta, które wystąpiło po zawarciu Umowy Sprzedaży, uniemożliwiające wykonanie tej umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Za przejawy Siły Wyższej uznaje w szczególności: wojna, zamieszki, powódź, pożar, huragan, nawałnica, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, udokumentowane przerwy w dostawach prądu.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego cortonero.pl możliwe jest albo po dokonaniu rejestracji Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo bez dokonywania rejestracji Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się Cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Cen wszystkich Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania Towarów z oferty, ogłaszania i przerywania lub zmiany warunków akcji promocyjnych przeprowadzanych na stronach cortonero.pl. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienie złożone przed datą wejścia w życie określonej zmiany.
 • 6. Zakładanie Konta w Sklepie Internetowym
 1. Aby założyć Konto w Sklepie Internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko i adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu (adres e-mail) i Hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto. W tym celu zobowiązany jest wysłać stosowne żądanie do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 • 7. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji. W tym drugim przypadku konieczne będzie wpisanie w Formularzu zamówienia danych odbiorcy Zamówienia (imię i nazwisko) oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. wybrać sposób dostawy (dostarczenia Produktu);
 4. zgodnie z Ustawą z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, jeżeli do transakcji ma zostać wystawiona faktura VAT, NIP podmiotu musi być podany w momencie składania Zamówienia. Jeżeli klient rozważa uzyskanie faktury w terminie późniejszym będzie to możliwe wyłącznie wówczas, jeśli na paragonie z chwilą jego wystawienia zostanie umieszczony numer NIP nabywcy.
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”;
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 • 8. Oferowane metody dostawy oraz płatności.
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: przesyłka kurierska za przedpłatą, przesyłka kurierska pobraniowa, odbiór osobisty dostępny pod adresem: CONSITE sp. z o.o., ul. Plantowa 5, 05-830 Nadarzyn.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności – płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym pod adresem: CONSITE sp. z o.o., ul. Plantowa 5, 05-830 Nadarzyn, płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, płatność przelewem na konto Sprzedawcy, płatności elektroniczne, płatność kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie Sklepu Internetowego.
 • 9. Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera podsumowanie i informację o możliwości obejrzenia Zamówienia na stronie „Historia zamówień” po zalogowaniu się na koncie Klienta za pomocą strony „Moje konto” w naszym sklepie lub jeśli Klient posiada „Konto gościa” o możliwości śledzenia zamówienia w sekcji „Śledzenie zamówienia”. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia, jednak nie wcześniej niż po dokonaniu płatności przez Klienta, chyba że klient wybrał sposób dostawy za pobraniem.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od pierwszego dnia roboczego po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od pierwszego dnia roboczego po dniu zawarcia Umowy Sprzedaży
  c. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. Odbiór osobisty jest możliwy w dni robocze w godz.: 9:00 – 17:00 pod adresem CONSITE sp. z o.o., ul. Plantowa 5, 05-830 Nadarzyn.
 5. Czas realizacji zamówienia (dostępność):
  – dostępny – Produkt znajduje się w magazynie Sprzedawcy i może być niezwłocznie wysłany.
  – zapytaj o dostępność – Produktu nie ma aktualnie w magazynie Sprzedawcy. W odpowiedzi na telefoniczne lub e-mailowe zapytanie Klienta Sprzedawca określi termin, w którym Produkt będzie dostępny w jego magazynie.
 • 10. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 lit d. poniżej.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Konsumenta wobec Sprzedawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta):
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. Konsument zobowiązany jest do odesłania Produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, a także jego cech i funkcjonowania, na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.                                                                    
 2. Sprzedawca zwróci Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w pkt c. poniżej.                                                                                                                                                                                                                                                                     
 3. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Nadto, jeżeli Konsument wybrał inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku zwrotu całego zamówienia korekta dokumentu sprzedaży zostanie pomniejszona o koszty logistyczne – w przypadku gdy w zamówieniu została uwzględniona darmowa dostawa, korekta dokumentu sprzedaży będzie pomniejszona o faktyczne koszty logistyczne poniesione przy wysyłce pierwotnego zamówienia.   
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.                                                                           
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie Internetowym.
 • 11. Reklamacja i gwarancja
 1. Produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, chyba, że w opisie Produktu w Sklepie wyraźnie zaznaczono, że jest inaczej.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi za wady zawarte w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wystąpieniem wady Produktu.
 6. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Klient ma prawo zażądać:
  a) wymiany produktu na produkt wolny od wad;
  b) usunięcia stwierdzonej wady;
  c) obniżenia ceny nabytego produktu;
  d) może odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać wraz z dowodem zakupu na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 • 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • 13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklepu internetowego www.cortonero.pl określa Polityka Prywatności cortonero.pl, która jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

 • 14. Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na Zamówienia złożone przed taką zmianą, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu stanowi integralną część Regulaminu.